Vi fortsätter att lägga sista pusselbitarna i utvecklingen av Karlholm Strand. Mark- och miljödomstolen avslog förra veckan ansökan från Länsstyrelsen om utdömande av vite för Karlholm Utveckling KB gällande, förbud att bedriva täktverksamhet inom ett visst område. 

Utdrag av domen: En moränvägg har släntats och del av väggen har schaktats bort. Vidare har materialet från ursprungsdammen schaktats bort. Största delen av det material som har schaktats bort har använts för att säkra den nya dammen genom att massor har lagts upp runt denna. Faunan har använts till den nya dammen och ersättningsdammen. Bolaget har uppfattat att borttagande och användande av materialet från ursprungsdammen reglerades i den åtgärdsplan som nu omfattas av ett separat tillsynsärende. De aktuella åtgärderna har i första hand vidtagits för att det förelegat rasrisk. Rasrisken var förenad med livsfara eftersom det bl.a. har funnits barn som lekt på platsen. Därtill har bolaget velat att platsen skulle se mer estetiskt tilltalande ut och man lade ut jordmassor och gräs för att skapa livsmiljö för salamandern.

Bolaget har sedan maj 2014 fört en fortlöpande dialog med involverade genom bl.a. möten med såväl representanter från länsstyrelsen som från kommunen. De åtgärder som bolaget har vidtagit efter samråd och kommunikation med berörda ska anses vara tillräckliga, varför det inte längre föreligger skäl att utdöma vite. Kommunekologen i Tierps kommun har gjort bedömningen att det inte längre bör föreligga något hot för varken större eller mindre vattensalamandrar om överenskomna kompensationsåtgärder vidtas. Bolaget har vidtagit dessa kompensationsåtgärder. Länsstyrelsen har bevisbördan för att det föreligger skäl att utdöma vite och för vitesbeloppets skälighet. Länsstyrelsen har inte uppfyllt sin bevisbörda.

Domen i sin helhet här [pdf]