Tierp.se | Nyhet | Kommunfullmäktige godkände i ett beslut den 5 april detaljplanen för Karlholm strand. Men t f kommunarkitekt Adam Nyström understryker att det formellt är en bit kvar och mer arbete väntar, även för kommunen.
 
Efter KF-beslutet kom snabbt många positiva kommentarer. Gratulationer nådde även kommunhuset, där medarbetarna på samhällsbyggnadsenheten nu kan se organisationens största planuppdrag någonsin närma sig fullbordande.
 
— Efter beslutet följer tre veckors överklagandetid. Länsstyrelsen i Uppsala ska fundera på en eventuell överprövning av beslutet. De sakägare som tycker att de inte blivit tillräckligt lyssnade på har möjlighet att säga sitt. Den 2 maj går planen verkligen i mål, säger han.
 
Då vinner detaljplanen laga kraft. Därmed kan bolaget som äger området och projektet gå vidare med planerade byggprojekt.
 
— En enorm utbyggnad, bara vad gäller VA-system, vägar, parker och torg, konstaterar Adam Nyström.
 
Karlholm strand är i och med planbeslutet långt ifrån ett avslutat kapitel för Tierps kommun.
 
— Vi har en övervakande funktion och medverkar så att exempelvis vägar och annan infrastruktur hamnar på rätt ställen.
 
Med exploateringen av det tidigare industriområdet följer även handläggning av vad som förväntas bli ett stort antal bygglovsärenden, för de nybyggen och förändringar som projektet kommer att innehålla. Adam Nyström använder idrottstermer och beskriver processen som en match. Den nu beslutade detaljplanen kan ses som regelbok, entreprenören och underentreprenörer som spelare på plan och kommande bygglovsbeslut utgör matchdomare.
 
— Vi bevakar och hjälper till så att allt utförs på rätt sätt, säger t f kommunarkitekten om kommunens roll i matchen.
 
Miljökopplingarna i detaljplanen, det som formellt kallas ”villkor för lov”, ser han som särskilt värdefulla inför fortsatt spel på Karlholms strand. De gäller bland annat krav på att marken ska vara sanerad, samt deponin sluttäckt och godkänd innan bygglov kan medges.
 
— Det är vårt sätt att villkora så att detaljplanen används på rätt sätt.
 
Målgång för detaljplan Karlholm strand betyder heller inte att samhällsbyggnadsenhetens medarbetare står utan arbetsuppgifter. Tvärtom kan mer kraft nu läggas på det stora planarbetet för nya bostadsområdet Siggbo, vid sidan om andra pågående projekt som ska möjliggöra förtätning och andra nybyggnationer.