Karlholm Strand har varit ett populärt inslag i UNT´s tidning senaste veckan. Tyvärr innehåller de en hel del faktafel och i våra ögon en “viss” partiskhet från reportern. Men hos oss fortsätter vårt arbete för att färdigställa Karlholm Strand och välkomnar som vanligt en objektiv och opartisk rapportering av det enorma projekt som Karlholm Strand är.

Har du några frågor till oss så tveka inte att ställa dem så svarar vi på dem så gott vi kan.

Artiklar om Karlholm Strand i UNT

[unt.se] Efter en flera år lång process som passerat Tierps kommun, länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och slutligen mark- och miljööverdomstolen kan nästa steg tas i utvecklingen av Karlholm strand.
 
“Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.” En mening som betyder att detaljplanen för Karlholms strand vinner laga kraft, 3,5 år efter det att arbetet med den påbörjades.
 
– Jag känner lättnad, lättnad, lättnad, säger Peter Bergström som är platschef på Karlholm strand.
 
Det är Naturskyddsföreningen i Tierp som överklagat detaljplanen till högsta instans med hänvisning till att exploateringen av den före detta industritomten i Karlholm kan inverka negativt på den marina miljön i Karlholmsfjärden. Något som föreningen dock inte har fått gehör för i någon instans.
 
– Nu kan vi gå ut hårt och marknadsföra området, ta kontakt med husägare och byggare. Det har inte varit så lätt när vi inte har haft en godkänd detaljplan.
 
Beslutet innebär också att vatten- och avlopp, fiberdragning, vägbyggnation kan komma i gång.
 
Otursdagen fredag den trettonde blev en turdag för krafterna bakom Karlholm strand.
 
– Otroligt roligt, säger Peter Bergström.
 
http://www.unt.se/nyheter/tierp/lattnad-efter-domstolsbeslut-4502428.aspx

Naturskyddsföreningen i Tierp har åter igen överklagat detaljplanen med samma underlag trots att tidigare instanser inte ens tagit upp deras överklagan. Detta förfarande ställer vi oss väldigt fråga till. Vad tycker du?

Har du egna frågor så ställ de gärna till Naturskyddsförening i Tierp direkt på deras Facebook sida www.facebook.com/nftierp eller om du har frågor till oss på Karlholm Strand ställ de här i kommentarsfältet.

Naturskyddsföreningen i Tierp motsätter sig alltså, förenklat, båttrafik i Karlholmsbruk som varit en hamn med industriverksamhet i över 100 år. Vi på Karlholm Strand vill istället öppna upp detta fantastiska område för allmänheten och få en levande kustnära ort i Tierps kommun att blomstra och dra till sig människor som kommer både via land och hav.

Naturskyddsföreningen i Tierps överklagan till sista instansen gör att vårt arbete försenas ytterligare vilket medför stora kostnader för Karlholm Strand Utveckling AB. Pengar som istället skulle kunna lagts på att förbättra miljön i Karlholmsbruk ytterligare.

Naturskyddsföreningen i Tierp överklagan innehåller inte någon ny information än den som de tidigare instanserna inte ens tagit upp.

Vi anser att alla ska få föra sin talan men också göra med goda grunder och underlag. Inte på grund av en ordförandes samvete som reportern i UNT citerar.

Vi på Karlholm Strand värnar verkligen om vår miljö och natur. Det är också den unika miljö och natur som finns här i Karlholm som är en av de största tillgångarna för denna etablering.

Vi hoppas nu på en skyndsam process av Mark- och miljööverdomstolen och vi passar på att också tacka för allt stöd och intresse från allmänheten, alla personer och företag som är inblandade i utvecklingen och de goda samarbete vi har med Tierps kommun och Länsstyrelsen.

Läs artikel i UNT
Naturskyddsföreningen i Tierp gör ett sista försöka att stoppa planerna på att bygga bryggor och en marina i Lövstabukten. Föreningen har överklagat detaljplanen för Karlholms strand till mark- och miljööverdomstolen.

Tierps kommuns planer på att bygga bostäder och utveckla den före detta industritomten i Karlholmsbruk skjuts på framtiden. Trots att både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har gett klartecken till planen så överklagar Naturskyddsföreningen i Tierp till högsta instans.

– Det är inte så så stor chans att domstolen tar upp fallet, men mitt samvete säger mig att jag måste löpa linan ut och inte ge upp, säger Svante von Strokirch, ordförande i Naturskyddsföreningen i Tierp.

Som i tidigare överklaganden så är det inte byggandet av bostäder i sig som föreningen vänder sig emot, utan hur en ökad båttrafik och muddring vid en framtida marina, leder till för miljöpåverkan.

Enligt Naturskyddsföreningen har landhöjningen och den flacka topografin skapat unika kransalgsängar. De påverkas negativt av grumligt vatten, och enligt föreningen kan man se att i muddrade områden där det finns båttrafik så har kransalgerna försvunnit, vilket gör att fiskens barnkammare försvinner. Muddringen ökar dessutom igenväxningen på grund av att bottnarna syresätts.

Hittills har tidigare instanser som prövat ärendet inte ansett att det här är tillräckliga skäl för att stoppa, eller revidera, detaljplanen. Mark- och miljödomstolen hänvisar till att muddringen ska prövas enligt miljöbalkens regler, och att man i den processen kan gå igenom vilka skyddsåtgärder som krävs för att begränsa projektets påverkan.

“Vid en samlad bedömning av underlaget finner mark- och miljödomstolen att det saknas anledning att upphäva antagandebeslutet med hänsyn till vad som anförts av föreningen. Domstolen instämmer vidare i länsstyrelsens bedömning att planen kan godtas”, skriver mark- och miljödomstolen i sin dom.

För kommunen innebär beskedet ett bakslag:

– Det här innebär en fördröjning, och det är naturligtvis inte positivt, säger Jonas Nyberg (S), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Han poängterar att kommunen drivit på detaljplansprocessen så mycket som det går och att två instanser inte sett några hinder för att genomföra detaljplanen.

– Om planen vunnit laga kraft hade vi kunnat förbereda för vägar och va-anslutning, men främst påverkar överklagandet entreprenören Karlholm Utveckling AB

Nyhet Äntligen! överklagan i miljödomstolen är nu avslagen som vi förutsatte och vårt arbete kan fortsätta som planerat.
 
Läs mer på www.unt.se/uppland/tierp/byggplan-i-karlholm-far-godkant-4415285.aspx
 
Planen att bygga över 400 bostäder, en småbåtshamn och öppna för nya företag i Karlholm har kommit ett steg närmare. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena som inkommit, och går på länsstyrelsens linje.
 
Det var femte april i år som kommunfullmäktige i Tierp klubbade detaljplanen för fastigheterna Karlholm 1:53 och Karlholm 1:48, det stora industriområdet där företaget bedrev verksamhet fram till 2012, då företaget gick i konkurs.
 
Men fastighetsägaren Anders Högbergs planer på boende vid havet med bryggor och båtplatser överklagades både till länsstyrelsen och till mark- och miljödomstolen.
 
Överklagandet från en privatperson har handlat om att det ska finnas stora mängder miljöfarliga ämnen och avfall som inte är redovisade för Tierps kommun och för länsstyrelsen, och att miljöriskerna är så pass allvarliga att både kommunen och privatpersoner kan förlora stora pengar om det visar sig att området inte går att bebygga.
 
Naturskyddsföreningen i Tierp har också överklagat, först till länsstyrelsen och därefter till mark- och miljödomstolen. Föreningen kräver att detaljplanen upphävs och hänvisar bland annat till att de naturvärden som finns i kommunens grunda skärgårdar löper risk att gå förlorade om exploateringen genomförs och muddring tillåts i området. ”I Lövstabuktens kransalgsängar har uppstått oöverträffade uppväxtområden för abborre”, står det i den del av domen som tar upp föreningens yrkanden. För att bevara de här lek- och uppväxtmiljöerna krävs ökat områdesskydd, färre dispenser och minskad båttrafik, anser föreningen. Tvärtemot de intentioner som finns i detaljplanen.
 
Mark- och miljödomstolen tar överhuvudtaget inte ställning till överklagandet från privatpersonen eftersom hen inte räknas som sakägare i lagens mening.
 
När det gäller Naturskyddsföreningen så delar domstolen uppfattningen att Lövstabukten har stora naturvärden och utgör ett ekologiskt känsligt område, men domstolen gör bedömningen att detaljplanen endast berör en mindre del av bukten, och att det inte finns några lagliga hinder för planen med de försiktighetsåtgärder som finns inskrivna.
 
”Vid en samlad bedömning av underlaget finner mark- och miljödomstolen att det
 
saknas anledning att upphäva antagandebeslutet med hänsyn till vad som anförts av
 
föreningen. Domstolen instämmer vidare i länsstyrelsens bedömning att planen kan
 
godtas. Vid sådant förhållande ska föreningens överklagande avslås”, slår mark- och miljödomstolen fast.
 
Om beslutat överklagas ska det ske senast den 11 november 2016 till mark- och miljööverdomstolen.

AB | Artikel | Detaljplanen för det tänkta bygget vid Karlholms strand har överklagats från två parter. Nu ska mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt avgöra byggets framtid.

“Anders Högberg som äger området i fråga är säker på att överklagandena kommer att avvisas.
– Den ena är inte ens behörig. Han gör det här bara för att jävlas. Men han har inte nått någon framgång och han kommer aldrig att göra det. Det finns inte på världskartan. Den andra är en tomte som sitter och värnar om insekter i vikar. Han har inte tagit reda på fakta, det har funnits en hamn här i hundra år och den kommer alltid att finnas. Jag är inte ett dugg orolig, deras överklagande kommer att avvisas.”

Läs mer http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/beslut-om-detaljplanen-for-karlholms-strand-ska-avgoras-i-domstol

Unt.se | Artikel | Efter en månad med provtagningar och kontroller kvarstår saneringsförbudet för Karlitområdet.

Proverna för de områden som redan sanerats har vi lämnat över och de är bättre än bra. Bättre än bättre bra. De visar att saneringen utförts på föredömligt sätt. Det går inte att få det renare. Det är skitigare i Uppsala.

Anders Högberg, som driver projektet Karlholm strand på Karlits gamla område, låter säker på sin sak när han pratar om hur det går med saneringen av Karlitområdet i Karlholmsbruk. Som UNT tidigare rapporterat beslutade Länsstyrelsen i Uppsala om ett saneringsförbud på området i början av juni, då de misstänkte att upprensningen genomförts undermåligt. Enligt Länsstyrelsens handläggare behövs det fortfarande fler resultat och mer planering av arbetet.

– Vi har tidigare haft ett möte med bolaget, men där fick vi bara ett utdrag av analysresultaten. De såg okej ut, men det fattades analysresultat av ämnet dioxiner, så jag kan därför inte säga om åtgärdsmålen har uppnåtts. Vi har inte heller fått redovisningen av den miljökontroll som genomfördes inom det tidigare deponiområdet. Bolaget har till den 15 september att lämna in resten av redovisningen, säger miljöskyddshandläggaren Ida Lindén.

Områdets storlek kräver enligt henne den mängd prover som tas och företaget behöver fortfarande visa upp en plan på hur de tänker genomföra saneringsarbetet och att de har kompetensen att göra det korrekt.

– Jag kan inte säga när vi kommer kunna häva förbudet, men vi prioriterar ärendet, säger Ida Lindén.

Anders Högberg hoppas på att Länsstyrelsen ska fatta besluta i ärendet snart. Innan sommaren är över.

– De har stoppat oss under den mest gynnsamma perioden för arbetet. Vi har gjort allting och redovisat för Länsstyrelsen, nu sitter vi med armarna i kors och väntar. Jag förväntar mig att Länsstyrelsen ska återkoppla lika snabbt med ett godkännande av arbetet som de var på att sätta stopp.

Läs hela http://unt.se/uppland/tierp/saneringsforbudet-drojer-kvar-4292558.aspx

 

Tierp.se | Nyhet | Kommunfullmäktige godkände i ett beslut den 5 april detaljplanen för Karlholm strand. Men t f kommunarkitekt Adam Nyström understryker att det formellt är en bit kvar och mer arbete väntar, även för kommunen.
 
Efter KF-beslutet kom snabbt många positiva kommentarer. Gratulationer nådde även kommunhuset, där medarbetarna på samhällsbyggnadsenheten nu kan se organisationens största planuppdrag någonsin närma sig fullbordande.
 
— Efter beslutet följer tre veckors överklagandetid. Länsstyrelsen i Uppsala ska fundera på en eventuell överprövning av beslutet. De sakägare som tycker att de inte blivit tillräckligt lyssnade på har möjlighet att säga sitt. Den 2 maj går planen verkligen i mål, säger han.
 
Då vinner detaljplanen laga kraft. Därmed kan bolaget som äger området och projektet gå vidare med planerade byggprojekt.
 
— En enorm utbyggnad, bara vad gäller VA-system, vägar, parker och torg, konstaterar Adam Nyström.
 
Karlholm strand är i och med planbeslutet långt ifrån ett avslutat kapitel för Tierps kommun.
 
— Vi har en övervakande funktion och medverkar så att exempelvis vägar och annan infrastruktur hamnar på rätt ställen.
 
Med exploateringen av det tidigare industriområdet följer även handläggning av vad som förväntas bli ett stort antal bygglovsärenden, för de nybyggen och förändringar som projektet kommer att innehålla. Adam Nyström använder idrottstermer och beskriver processen som en match. Den nu beslutade detaljplanen kan ses som regelbok, entreprenören och underentreprenörer som spelare på plan och kommande bygglovsbeslut utgör matchdomare.
 
— Vi bevakar och hjälper till så att allt utförs på rätt sätt, säger t f kommunarkitekten om kommunens roll i matchen.
 
Miljökopplingarna i detaljplanen, det som formellt kallas ”villkor för lov”, ser han som särskilt värdefulla inför fortsatt spel på Karlholms strand. De gäller bland annat krav på att marken ska vara sanerad, samt deponin sluttäckt och godkänd innan bygglov kan medges.
 
— Det är vårt sätt att villkora så att detaljplanen används på rätt sätt.
 
Målgång för detaljplan Karlholm strand betyder heller inte att samhällsbyggnadsenhetens medarbetare står utan arbetsuppgifter. Tvärtom kan mer kraft nu läggas på det stora planarbetet för nya bostadsområdet Siggbo, vid sidan om andra pågående projekt som ska möjliggöra förtätning och andra nybyggnationer.
 
 
AB | Artikel | Nu byggs det timmerhus inomhus på Karlholm strand. Johan Hedberg med företaget Svensk timmerhusdesign har flyttat in där. Per Robertsson är alldeles dammig i ansiktet. Han slipar nämligen innerväggarna på sitt nya fritidshus i timmer. Det är rejäla timmerstockar från Leksand som använts till stugan
 
– Det är mitt fritidshus, som sen det ska iväg till Gräsö och sättas upp där till i sommar, säger Per Robertsson.
 
Det är Svensk timmerhusdesign som tillverkat den timrade stugan. De är ett av företagen som redan flyttat in på Karlholms strand.
 
I en större byggnad finns ett annat timrat hus under uppbyggnad. Det doftar trä. Som en vedbacke på våren kan lukta med mängder av nysågat trä.
 
Läs mer www.std.nu
 
Läs artikeln i sin helhet på

UNT | Artikel | Efter många turer röstade kommunfullmäktige på tisdagskvällen ja till planen på att utveckla den nedlagda industrin i Karlholm till bostäder och företag. Under tisdagskvällen fattades det till sist beslut om utvecklingen av Karlholms strand. Både planen och genomförandeavtalet för att exploatera området godkändes. Jonas Nyberg (S) var först ut med att yrka bifall för beslutet.

– Det här är den största planen jag har jobbat med. Backar man tillbaka till när Karlit gick i konkurs 2012, så fanns det väl inte en enda tanke på att en detaljplan som skulle heta Karlholms strand skulle komma. Nu finns det en plan som möjliggör företag och 430 bostäder. Framtidsutsikterna ser helt annorlunda ut i Karlholm i dag och det känns fantastiskt att stå här och godkänna detta.

Läs mer i

http://www.unt.se/uppland/tierp/det-kanns-fantastiskt-att-godkanna-planen-4181016.aspx

AB | Artikel & Webb TV| Kommunfullmäktige sa ja till ny detaljplan för Karlholms strand. Det var ett enat fullmäktige som fattade beslut om att anta detaljplanen som ska möjliggöra ett nytt bostadsområde vid Karlits gamla industriområde.

Både Jonas Nyberg (S) och Gunnar Larsson (L) tog till orda inför att kommunfullmäktige skulle fatta sitt beslut under tisdagskvällen. Båda yrkade bifall till förslaget.

– Vi står framför en plan som möjliggör 430 bostäder. Framtidsutsikterna ser helt annorlunda i dag, säger Jonas Nyberg efter att ha dragit en koppling till konkursen som skakade Karlholmsbruk för några år sedan.

Läs mer i
http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/kommunfullmaktige-sa-ja-till-ny-detaljplan-for-karlholms-strand

AB | Artikel | Karlholms strand kan bli ett nytt bostadsområde – i dag tas beslut om detaljplanen. En småbåtshamn och villor med strandtomt i Karlholmsbruk. Det kan komma att byggas upp granne med havet vid Karlits gamla industriområde. I dag, tisdag, tar kommunfullmäktige i Tierp beslut om detaljplanen till Karlholms strand.

Läs mer i

www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/karlholms-strand-kan-bli-ett-nytt-bostadsomrade-i-dag-tas-beslut-om-detaljplanen

Nya förbud för Karlholms strand – Länsstyrelsens har förbjudit all omfördelning av deponerat avfall och all tillfällig lagring av schaktmassor inom deponiområdet vid Karlholms strand.

Förbudet utfärdades nyligen sedan blöta jordmassor upptäcktes pålagda på deponin i oktober förra året. Vatteninnhållet i jorden innebar en stor risk för utlakning av föroreningar från deponin, menar länsstyrelsen. Samtidigt införs förbud mot schaktning på en plats där länsstyrelsen har känt lukt av olja och kemikalier under sina inspektioner.

Fastighetsägaren Karlholm Utveckling KB ifrågasätter förbuden. I dag, torsdag, träffas parterna för dryfta läget.

Läs mer http://www.unt.se/uppland/tierp/nya-forbud-for-karlholms-strand-4103323.aspx

Karlholm Utveckling KB måste undersöka omfattningen av misstänkt utsläpp av kemikalier på delar av Karlholms strand.

Läs mer i

http://www.unt.se/uppland/tierp/foretag-maste-undersoka-utslapp-4041245.aspx

En ung trio satsar brett med en företagsidé som ska utnyttja tomma lokaler i Karlholm och Älvkarleby.

Läs mer på http://www.unt.se/uppland/tierp/trio-med-ny-verksamhet-i-lager-3934802.aspx

Nästan hundra år efter första förslaget så har planprogrammet för utbyggnaden i Siggboområdet i Tierp fått grönt ljus av samhällbyggnadsutskottet. Som det ser ut just nu innefattar planerna 200 nya bostäder.

– Det är en jättesatsning för Tierp, säger Adam Nyström samhällsplanerare på Tierps kommun.

Läs mer på http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/planer-pa-jattesatsning-tradgardsstad-med-200-bostader

 

Länsstyrelsen och Karlholms Utveckling KB är överens om hur vattensalamandrarna ska skyddas i nya dammar.

Läs mer i

http://unt.se/uppland/tierp/riktlinjer-for-salamanderdammar-3801437.aspx

Marinan med hamn, småhus och lägenheter i Karlholm stoppas inte av vattensalamandrar efter att Karlholm Utveckling kommit överens med länsstyrelsen.

Läs mer i

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/groddjur-stoppar-inte-lyxbygge

Som väntat sa Utskottet samhällsbyggnad ja till de samrådshandlingar angående Karlholms strand som tjänstemännen tagit fram.

Läs mer på http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/karlitomradet-planeras-for-bostader-nu-far-narboende-saga-sitt

Sveriges Radio | Ljud & text – Deponin vid det gamla fabriksområdet i Karlholmsbruk, där Karlit till för ett par år sedan tillverkade träfiberplattor, är nu färdigsanerad. Vilket betyder att Karlholmsborna har fått tillbaka sin havsutsikt. Fastighetsägaren Anders Högberg har stora visioner för området.

– Jag har lite skämtsamt sagt att Karlholm har potential att bli bättre än Öregrund, och det står jag för, det kommer jag alltid att stå för.

Vid hällarna i utkanten av deponin har man tidigare inte kunnat se havet.

– Nej, deponin var åtta meter hög och träd- och slybeväxt. Det var som en vägg, man såg inte vattnet över huvud taget.

Hur viktigt är det med havsutsikt?

– För mig är det lite konstigt om man har en ort som ligger vid havet, där man kan inte se havet.

Läs mer i

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5984199

Samhällbyggnadsutskottet i Tierp har besökt Karlholms strand och inspekterat den jättelika omvandlingen av det gamla Karlit-område

Läs mer på http://www.unt.se/uppland/tierp/politikerna-synade-karlholms-strand-3214633.aspx

Entreprenören Anders Högberg har nu presenterat sina planer angående Karlitområdet för de boende i Karlholm med omnejd. I planerna ingår en småbåtshamn, boende med havsutsikt och en äventyrspark.

Läs mer på http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/hamn-och-boende-vid-strandkanten