Nyhet Äntligen! överklagan i miljödomstolen är nu avslagen som vi förutsatte och vårt arbete kan fortsätta som planerat.
 
Läs mer på www.unt.se/uppland/tierp/byggplan-i-karlholm-far-godkant-4415285.aspx
 
Planen att bygga över 400 bostäder, en småbåtshamn och öppna för nya företag i Karlholm har kommit ett steg närmare. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena som inkommit, och går på länsstyrelsens linje.
 
Det var femte april i år som kommunfullmäktige i Tierp klubbade detaljplanen för fastigheterna Karlholm 1:53 och Karlholm 1:48, det stora industriområdet där företaget bedrev verksamhet fram till 2012, då företaget gick i konkurs.
 
Men fastighetsägaren Anders Högbergs planer på boende vid havet med bryggor och båtplatser överklagades både till länsstyrelsen och till mark- och miljödomstolen.
 
Överklagandet från en privatperson har handlat om att det ska finnas stora mängder miljöfarliga ämnen och avfall som inte är redovisade för Tierps kommun och för länsstyrelsen, och att miljöriskerna är så pass allvarliga att både kommunen och privatpersoner kan förlora stora pengar om det visar sig att området inte går att bebygga.
 
Naturskyddsföreningen i Tierp har också överklagat, först till länsstyrelsen och därefter till mark- och miljödomstolen. Föreningen kräver att detaljplanen upphävs och hänvisar bland annat till att de naturvärden som finns i kommunens grunda skärgårdar löper risk att gå förlorade om exploateringen genomförs och muddring tillåts i området. ”I Lövstabuktens kransalgsängar har uppstått oöverträffade uppväxtområden för abborre”, står det i den del av domen som tar upp föreningens yrkanden. För att bevara de här lek- och uppväxtmiljöerna krävs ökat områdesskydd, färre dispenser och minskad båttrafik, anser föreningen. Tvärtemot de intentioner som finns i detaljplanen.
 
Mark- och miljödomstolen tar överhuvudtaget inte ställning till överklagandet från privatpersonen eftersom hen inte räknas som sakägare i lagens mening.
 
När det gäller Naturskyddsföreningen så delar domstolen uppfattningen att Lövstabukten har stora naturvärden och utgör ett ekologiskt känsligt område, men domstolen gör bedömningen att detaljplanen endast berör en mindre del av bukten, och att det inte finns några lagliga hinder för planen med de försiktighetsåtgärder som finns inskrivna.
 
”Vid en samlad bedömning av underlaget finner mark- och miljödomstolen att det
 
saknas anledning att upphäva antagandebeslutet med hänsyn till vad som anförts av
 
föreningen. Domstolen instämmer vidare i länsstyrelsens bedömning att planen kan
 
godtas. Vid sådant förhållande ska föreningens överklagande avslås”, slår mark- och miljödomstolen fast.
 
Om beslutat överklagas ska det ske senast den 11 november 2016 till mark- och miljööverdomstolen.