Klartecken för muddring i Karlholm

Mark- och miljödomstolen har gett klartecken att Karlholms Strands vattens får muddras. Karlholm Strand kommer muddra den tre kilometer långa kustremsan med ett bottendjup på minst 1.5 meter och i hamnbasängen kommer det muddra 2,5 meter. Det blir även en 200 meter lång farled så större båtar enkelt ska kunna tas sig in och ut i Karlholms fjärden.

Detta har varit en viktigt del i utveckling av Karlholm Strand som vi nu fått igenom. Arbetet med muddrings och grävarbetet kommer igång så fort det bara går. 

Här hittar ni hela domslutet.

Salamandrarna har fått utökat levnadsområdet tack varje Karlholm Strands arbete

Salamandrarna har fått utökat levnadsområdet tack varje Karlholm Strands arbete. Detta enligt expertis inom området kräldjur (Salamander) så har Salamandern inom området ”Karlholmstrand” fått utökat levnadsområde. De finns nu på fler platser än tidigare och är numera troligtvis större till antalet. På detta viset så har alltså Karlholm Utveckling KB bidragit till (enligt Naturvårdsverket) gynnsam bevarandestatus, vilket innebär att det ska ”gå bra” för salamandern både kvantitativt och kvalitativt.

Mer information om salamandrar
Källa: www.naturskyddsforeningen.se

Större vattensalamander
Utseende och beteende: Den större vattensalamandern kan bli upp till 16 cm, är svart till mörkbrun i färgen och har en knottrig hud, förutom på buken där den är gulorange med mörka fläckar. Tidig vår vandrar den mot sina lekvatten och i samband med leken, som sker i april/maj, utvecklar hanen en ryggkam som får den att likna en liten drake. Leken sker på natten men man kan se den större salamandern i lekvattnet även under dagtid. Hanen är lätta att upptäcka nattetid på grund av en silverfärgad strimma på svansen. Innan och efter lekperioden kan honan kännas igen på att svansen är gul på undersidan. Den större vattensalamandern har inre befruktning och de lägger sina ägg ett och ett försiktigt inpackat i växtblad.

Utveckling: Larverna kläck ca 10-30 dagar efter äggen har lagts. Larverna andas via yttre gälar fram tills de är färdigutvecklad efter ca 2-3 månader.
Utbredning: Stora delar av Sverige, upp till och med Ångermanland. Saknas i norra Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland.
Livsmiljö: Lövskogs- och naturbetesområden med fiskfria, gärna permanenta, småvatten. Finns även skärgårdslandskap.
Status: Livskraftig enligt svenska rödlistan. Listad i EU:s Art- och habitatsdirektiv.
Läte: Inget

Mindre vattensalamander
Utseende och beteende: Den mindre vattensalamandern kan bli upp till 10 cm lång, är brunaktig och lite fläckig med en nästan slät hud. Honan är mer enfärgade än hanen och har mindre framträdande fläckar, om hon har några. Buken är orangefärgad med mörka fläckar och på huvudet har hon tre längsgående ränder. I samband med leken som äger rum tidig vår, oftast i april/maj, men som kan pågå mars-juni, utvecklar hanen en vågig ryggkam. Honan har en inre befruktning och packar försiktigt in sina ägg en och en i vattenväxternas blad. Leken äger rum nattetid men man kan se den mindre salamandern i lekvattnet även dagtid. 

Utveckling: Äggen kläcks ca 10-30 dagar efter att äggen lagts. Larvens utvecklingsperiod är ca 2-3 månader.
Utbredning: Tämligen vanlig, till Västerbotten och södra Lappland. Ojämn utbredning.
Livsmiljö: Påträffas i många olika land- och vattenmiljöer. Föredrar fiskfria vatten med mycket växtlighet.
Status: Livskraftig enligt svenska rödlistan.
Läte: Inget

Ytterliggare ett steg framåt

Vi fortsätter att lägga sista pusselbitarna i utvecklingen av Karlholm Strand. Mark- och miljödomstolen avslog förra veckan ansökan från Länsstyrelsen om utdömande av vite för Karlholm Utveckling KB gällande, förbud att bedriva täktverksamhet inom ett visst område. 

Utdrag av domen: En moränvägg har släntats och del av väggen har schaktats bort. Vidare har materialet från ursprungsdammen schaktats bort. Största delen av det material som har schaktats bort har använts för att säkra den nya dammen genom att massor har lagts upp runt denna. Faunan har använts till den nya dammen och ersättningsdammen. Bolaget har uppfattat att borttagande och användande av materialet från ursprungsdammen reglerades i den åtgärdsplan som nu omfattas av ett separat tillsynsärende. De aktuella åtgärderna har i första hand vidtagits för att det förelegat rasrisk. Rasrisken var förenad med livsfara eftersom det bl.a. har funnits barn som lekt på platsen. Därtill har bolaget velat att platsen skulle se mer estetiskt tilltalande ut och man lade ut jordmassor och gräs för att skapa livsmiljö för salamandern.

Bolaget har sedan maj 2014 fört en fortlöpande dialog med involverade genom bl.a. möten med såväl representanter från länsstyrelsen som från kommunen. De åtgärder som bolaget har vidtagit efter samråd och kommunikation med berörda ska anses vara tillräckliga, varför det inte längre föreligger skäl att utdöma vite. Kommunekologen i Tierps kommun har gjort bedömningen att det inte längre bör föreligga något hot för varken större eller mindre vattensalamandrar om överenskomna kompensationsåtgärder vidtas. Bolaget har vidtagit dessa kompensationsåtgärder. Länsstyrelsen har bevisbördan för att det föreligger skäl att utdöma vite och för vitesbeloppets skälighet. Länsstyrelsen har inte uppfyllt sin bevisbörda.

Domen i sin helhet här [pdf]

Köpa bostad i Karlholm Strand

En ny hemsida specifik för dig som är intresserade av att köpa bostad på Karlholm Strand www.hemvidhavet.se. Vilket område vill du bo i?

Karlholm Strand har fått sina nya gatunamn

De nya gatunamnen blir Hamnallén, Havsbågsvägen, Havsängen, Havsporten, Kanalvägen, Hammaråvägen, Hamntorgsgatan och Skärgårdsgatan… Vilken vill du bo på?

Nyhet från Tierp.se
Havstema i namn för Karlholm strand
Utskottet samhällsbyggnad har fastställt namn för det blivande bostads- och handelsområdet på tidigare Karlitområdet, inklusive namn på gator och parker. De valda namnen har en tydlig koppling till kust och hav.

Områdesnamnet ska vara Karlholm strand. I underlaget till beslut resoneras kring den mest språkriktiga namnformen för området. Enligt allmänt språkbruk, Lantmäteriets skrivråd om god ortnamnssed med mera, skulle Karlholms strand med genitiv-s vara det mest korrekta. Valet har ändå fallit på Karlholm strand, utan –s, eftersom den namnformen redan anses vara inarbetad och har fått förankring i det allmänna medvetandet.

Beslutade gatunamn i området är:
    Hamnallén
    Havsbågsvägen
    Havsängen
    Havsporten
    Kanalvägen
    Hammaråvägen
    Hamntorgsgatan
    Skärgårdsgatan

Fastställda namn på torg och parker är:

    Kanalplan
    Hamntorget
    Skärgårdsparken
    Skärgårdshöjden
    Själöparken

De enskilda namnen anspelar på platsens läge inom området, exempelvis Kanalplan i direkt anslutning till kanalen. Eller så är de valda utifrån planerna för respektive plats. Skärgårdsparken ses som en grön lunga med havskontakt. Skärgårdshöjden ska göra deponikullen till utsiktspunkt och landmärke. Själöparken har så klart fått sitt namn efter halvön Själön.

Läs mer på http://www.tierp.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv-bygga-bo-och-miljo/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2017-05-31-havstema-i-namn-for-karlholm-strand.html

Tämnaråns dag i Karlholm

Tämnaråns dag i Karlholm. Kom och se när vi (Tierps kommun) fångar fisk med ryssja och visar vilka fiskarter som vill vandra upp i Tämnarån. Vi undersöker även vilka insekter och andra småkryp som gömmer sig under ytan. Grilleld hålls igång så ta med något att grilla!

Tid: Onsdag 3 maj klockan 12.30-14.00
Plats: Karlholm, fiskvandringsvägen vid slutorna i Storån (Tämnarån).

Vägbeskrivning finns på www.tierp.se/fiskvandringsvag

Solen lyser på oss i Karlholm Strand

Solen lyser på oss i Karlholm Strand, våren är på ingång och vårt arbete fortsätter. Den stora silon som fanns på udden är nu borta så är utsikten mot havet ännu vackrare… Byggnader färdigställs, vägar planeras, mark planas ut och vår mål att förvandla detta området till ett modernt havs-, bostads- och turistområde kommer allt närmare.

Karlholm tror på framtiden

Karlholm Strand har varit ett populärt inslag i UNT´s tidning senaste veckan. Tyvärr innehåller de en hel del faktafel och i våra ögon en ”viss” partiskhet från reportern. Men hos oss fortsätter vårt arbete för att färdigställa Karlholm Strand och välkomnar som vanligt en objektiv och opartisk rapportering av det enorma projekt som Karlholm Strand är.

Har du några frågor till oss så tveka inte att ställa dem så svarar vi på dem så gott vi kan.

Artiklar om Karlholm Strand i UNT

Otursdagen fredag den trettonde blev en turdag för krafterna bakom Karlholm strand.

[unt.se] Efter en flera år lång process som passerat Tierps kommun, länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och slutligen mark- och miljööverdomstolen kan nästa steg tas i utvecklingen av Karlholm strand.
 
”Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.” En mening som betyder att detaljplanen för Karlholms strand vinner laga kraft, 3,5 år efter det att arbetet med den påbörjades.
 
– Jag känner lättnad, lättnad, lättnad, säger Peter Bergström som är platschef på Karlholm strand.
 
Det är Naturskyddsföreningen i Tierp som överklagat detaljplanen till högsta instans med hänvisning till att exploateringen av den före detta industritomten i Karlholm kan inverka negativt på den marina miljön i Karlholmsfjärden. Något som föreningen dock inte har fått gehör för i någon instans.
 
– Nu kan vi gå ut hårt och marknadsföra området, ta kontakt med husägare och byggare. Det har inte varit så lätt när vi inte har haft en godkänd detaljplan.
 
Beslutet innebär också att vatten- och avlopp, fiberdragning, vägbyggnation kan komma i gång.
 
Otursdagen fredag den trettonde blev en turdag för krafterna bakom Karlholm strand.
 
– Otroligt roligt, säger Peter Bergström.
 
http://www.unt.se/nyheter/tierp/lattnad-efter-domstolsbeslut-4502428.aspx